Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Giovani Mode deze voorwaarden soepel toepast.

Artikel 2. Bestellen en leveren

2.1 Het kan voorkomen dat een product niet direct uit voorraad leverbaar is. Als de verwachte levertijd meer dan 10 werkdagen is, wordt u op de hoogte gesteld en kunt u de bestelling kosteloos annuleren. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
2.2 Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Giovani Mode, dan wel tussen Giovani Mode en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Giovani Mode, is Giovani Mode niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Giovani Mode.
2.3 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan Giovani Mode verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico over de producten gaat al op het moment van de aflevering op u over.
2.4 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Problemen met levering dienen binnen 24 uur te worden gemeld, en overige klachten binnen 7 dagen na ontvangst op info@giovanimove.nl. Klachten na deze periode kunnen niet meer in behandeling worden genomen.
2.5 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Giovani Mode de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
2.6 Indien u aan Giovani Mode schriftelijk opgave doet van een adres, is Giovani Mode gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Giovani Mode schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestelling dient te worden gezonden.
2.7 Giovani Mode is niet aansprakelijk voor het niet arriveren van bestelling door fouten bij de vervoerder (PostNL) of de klant.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3.2 Betaling dient vóóraf te geschieden zonder korting of compensatie. Betaling per overschrijving op onze bankrekeningnummer
NL79ABNA 05889800591 t.n.v. Giovani. U vindt dit nummer in de bevestiging die u per e-mail ontvangt.
3.3 Betaling kan geschieden op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betaling-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Giovani Mode.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Giovani Mode bent u een bedrag van twintig euro (€ 20,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Giovani Mode haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd (€ 40,00), onverminderd de bevoegdheid van Giovani Mode om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Giovani Mode gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Giovani Mode.

Artikel 4. Eigendomsrechten

4.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Giovani Mode geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
4.2 Giovani Mode garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 5. Retouren

5.1 De klant heeft het recht producten binnen 14 werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden, te retourneren conform de wet “Verkoop op afstand”. De klant dient Giovani Mode voorafgaand aan de retourzending per email op de hoogte te brengen. De retourbetaling betreft uitsluitend het aankoopbedrag van de producten, welke ongebruikt en onbeschadigd, in originele verpakking dienen te worden aangeboden. Indien van toepassing, zal de retourbetaling geschieden binnen 30 dagen nadat Giovani Mode de goederen retour heeft ontvangen. Alle verzendkosten zijn voor rekening van de klant. Indien de klant de zending ongefrankeerd verzend, worden de gemaakte kosten verhoogd met administratiekosten aan de klant doorberekend.

Artikel 6. Diversen

6.1 Inhoud website: Alle teksten zijn met zorg samengesteld. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele typefouten en foutieve prijzen. Bij foutieve prijzen wordt de klant per email op de hoogte gesteld en heeft het recht de order kosteloos te annuleren.
6.2 Nederlands recht: Op alle artikelen, teksten en voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
6.3 Wijzigingen: Giovani Mode behoudt zich het recht de algemene voorwaarden zonder vooraankondiging te wijzigen. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen.

Giovani Mode is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66366224
Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer: 0299 426771 of op 06 14184319